Nickname

Universe

 

About me

 

`Bug Bounty`

Naver KISA Hack The Challenge Hackerone
NBB-1810 KVE-2020-1698 KVE-2021-1414  
NBB-2217 KVE-2021-0637    
  KVE-2021-0735    
  KVE-2021-0741    
  KVE-2021-0742    
  KVE-2021-0754    
  KVE-2021-1222    
  KVE-2021-2008    
  KVE-2021-2026    
  KVE-2021-2027    
  KVE-2021-2029    

 

`Activity`

  • 사이버작전사령부 정보보호병 (2019.06 ~ 2020.11)
  • 정보보호동아리 Casper 회장 (2021.03 ~)
  • BoB 10th 취약점 분석 트랙 (2021.07 ~)

 

`Award`

  • 제 5회 개발보안경진대회 장려상

 

`Announcement`

  • 동아리 내부 발표
  • [창대한] 고등학교 동아리 대상 웹 개발 교육 (2020.11 ~ 2021.01)
  • [청출어람] 중학교 동아리 대상 C언어 교육

 

 

 

 

 

 

 

 

== 커버 이미지 ==

'Free Board' 카테고리의 다른 글

Welcome to my blog  (0) 2020.08.09
[Docker] - 기본 명령어 사용법  (0) 2019.08.10
Welcome to blog  (1) 2019.04.07